Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. Definice

 

 • Horteka: Trend 2012 s.r.o.

Zenklova 32/28

Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 63990849 (dále jen „Horteka“)

 

 • Zákaznická podpora:

Zákaznická podpora Horteka

Kontaktní údaje:

Dělnická 390

532 36 Pardubice 2

Telefonní číslo Infolinky: 466 040 047

E-mailová adresa: info@horteka.cz

 

 

 • Webové stránky:

www.horteka.cz

 

 1. Použití

 

2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)  se vztahují na nákup zboží mezi Hortekou a zákazníkem (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy se uzavírají v souladu s právním řádem České republiky zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), je-li kupujícím spotřebitel, zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. (dále jen „ZOS“).

 

2.2 Tyto VOP budou zasílány kupujícímu elektronicky spolu s objednávkou.

 

2.3 V těchto VOP budu používány následující pojmy:

 

Cena – sjednaná kupní cena za Zboží uvedená v Kupní smlouvě a jejích přílohách; Cena nebyla osobě spotřebitele přizpůsobena na základě automatizovaného rozhodování.

 

Kupní smlouva – kupní smlouvou se Horteka zavazuje, že kupujícímu odevzdá Zboží, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Hortece sjednanou kupní Cenu.

 

Místo dodání – adresa uvedená v Kupní smlouvě jako místo, kam je Horteka povinna doručit Zboží.

 

Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec

samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Hortekou, nebo s ní jinak jedná (§ 419 OZ).

Termín dodání – den dodání Zboží na sjednané Místo dodání a jeho předání kupujícímu.

 

Vyšší moc – jakákoli událost vzniklá bez vlivu nebo zapříčinění kupujícího nebo Horteky, která pro příslušnou stranu činí nemožným nebo nezákonným plnění Kupní smlouvy, včetně, mimo jiné, nařízeného nebo nutného přerušení práce stran nebo dodavatelů, výpadku činnosti dodavatelů či ukončení nebo momentální nedostupnosti výroby nebo produktu, války, epidemie, revoluce, povstání, embarga apod.

 

Zboží – předmět koupě sjednaný mezi Hortekou a kupujícím v Kupní smlouvě.

 

 1. Kupní smlouva

 

3.1 Kupující objedná Zboží telefonicky nebo na e-shopu jeho vložením do nákupního košíku.

3.2 Horteka má povinnost sdělit kupujícímu veškeré údaje o Zboží, daních, poplatcích nebo dalších nákladech (např. na webových stránkách, v katalogu, na stránce objednávky či v objednávkovém formuláři), a to nejpozději v potvrzení objednávky, pokud nelze informovat kupujícího dříve dle způsobu uzavření Kupní smlouvy.

3.3 Horteka upozorňuje, že obrázky, popisy a další informace týkající se určitého, zvláště živého Zboží – s výjimkou Ceny, daní, poplatků nebo dalších nákladech – jsou pouze orientační. Horteka není vázána zjevnými překlepy či chybami na webových stánkách anebo katalogu.

3.4 Spolu s objednávkou kupující sdělí / vyplní všechny požadované informace v objednávkovém formuláři nutné pro uzavření kupní smlouvy a její splnění a seznámí se s VOP a dalšími podmínkami týkajícími se objednávaného Zboží, jeho Ceny a dopravy. Kupující je povinen se s těmito VOP seznámit před objednáním Zboží. Objednání Zboží je závazné a učiněním objednávky kupující akceptuje tyto VOP a další podmínky vydané Hortekou vztahující se k nákupu Zboží. Tyto VOP obsahují mimo jiné i základní informace požadované zákonem (§ 1811 OZ, § 1820 OZ), které nejsou uvedeny v písemné Kupní smlouvě, v specifikaci zboží na webu www.horteka.cz, v e-shopu, ve informačním e-mailu o doručení objednávky zaslané kupujícímu nebo sdělené kupujícímu telefonicky (dle způsobu objednání Zboží ). Vyplněné údaje jsou ze strany Horteky považovány za správné.

3.5 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky ze strany Horteky kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Horteka předem automaticky posílá informační e-mail o doručení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího. Při uzavírání smluv po telefonu potvrdí Horteka spotřebiteli nabídku bez zbytečného odkladu v textové podobě, např. formou zaslané faktury a VOP; smlouva je uzavřena až poté, co spotřebitel projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině. Ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ je vyloučeno přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Uzavřením smlouvy na sebe kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

3.6 Horteka může objednávku jednostranně upravit v případě, že některý z požadavků kupujícího uvedený v objednávce nemůže z důvodů Vyšší moci splnit. Poté, co Horteka uvědomí kupujícího o provedené úpravě, má kupující právo do 14 dnů od objednávky/smlouvy odstoupit.

3.7 Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, oznámení o záměrech a obchodní praxe výslovně neuvedené v Kupní smlouvě či v těchto VOP, nejsou pro smluvní strany závazné.

3.8 Při objednání prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, je Horteka povinna bez zbytečného odkladu přijmout objednávku a zaslat smlouvu (např. i formou faktury) a VOP v textové podobě. Horteka vydá kupujícímu bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení. Pokud prostředek komunikace na dálku neumožňuje poskytnout Spotřebiteli všechny údaje, je Horteka povinna je Spotřebiteli sdělit v textové podobě nejpozději v okamžiku dodání Zboží. Náklady na prostředky komunikace na dálku, se neliší od základní sazby.

3.9 Horteka kupujícímu odevzdá Zboží dle Kupní smlouvy, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží. Horteka splní povinnost Zboží předat, jestliže umožní kupujícímu nakládat se Zbožím na Místě dodání v termínu, na který ho předem upozorní; tímto okamžikem na kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží. Horteka si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží; kupující se stane jeho vlastníkem převzetím po úplné úhradě Ceny.

3.10 Horteka učiní vše, co je v jejích silách, aby vám Zboží odeslala v nejkratším možném termínu.

3.11 Horteka odpovídá za dodání Zboží ve sjednané kvalitě, provedení a množství.

3.12 Kupující je povinen převzít Zboží ve sjednaném Místě dodání v termínu dle Kupní smlouvy. Při převzetí je kupující povinen dodané Zboží řádně zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a vyzkoušet jeho funkčnost.

3.13 Nepřevezme-li kupující Zboží v sjednaném Termínu dodání a není-li ujednán tak do 30 dnů od uzavření smlouvy, je Horteka oprávněna účtovat kupujícímu náklady spojené s uskladněním Zboží ve výši 50 Kč včetně DPH za kalendářní den a je oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit, a to písemně na poštovní nebo emailovou adresu kupujícího.

3.14 Horteka upozorňuje, že živé Zboží je potřeba vysadit co nejdříve po doručení. Doručený balíček se Zbožím Horteka doporučuje otevřít bezprostředně po jeho obdržení, abyste mohli živému Zboží poskytnout potřebnou péči, pokud se ovšem nerozhodnete využít svého práva na odstoupení od smlouvy.         

3.15 Náklady na doručení Zboží jsou 129 Kč, k objednávkám v hodnotě 750 Kč včetně DPH a nižším je příplatek 70 Kč včetně DPH k nákladům na doručení. Objednávky v hodnotě 2000 Kč včetně DPH a vyšší jsou doručovány zdarma.  Doručení Zboží je realizované přepravní společností DPD.

 1. Právo na odstoupení od smlouvy

 

4.1  Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy  uzavřené distančním způsobem nebo od Kupní smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě 14ti dnů ode dne převzetí Zboží, nebo převzetí posledního kusu Zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů, které jsou dodávány samostatně, nebo převzetí poslední položky nebo části dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo od převzetí první dodávky Zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

 

4.2  Spotřebitel může od Kupní smlouvy odstoupit, je-li Horteka v prodlení s dodáním Zboží a nesplní-li svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí kupující poskytl. Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Horteka odmítla plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Kupní smlouvy anebo kupující sdělil Hortece před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

 

4.3 Horteka v závislosti na marketingových akcích nabízí v určitých časových obdobích možnost vrácení Zboží bez udání důvodu po dobu 30 dní od převzetí Zboží zákazníkem za předpokladu, že je Zboží v původním obalu, je úplné a není poškozené či použité. Cena služby je uvedena v marketingové akci v katalogu, v internetovém obchodě nebo webových stránkách nebo u speciálních nabídek se mohou lišit.

 

4.4 Pokud si budete přát využít právo na odstoupení od smlouvy, využijte prosím vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Použití formuláře není ale povinné. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Hortece. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat písemně – dopisem na adresu Horteka:Trend 2012 s.r.o., Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2 nebo e-mailem na info@horteka.cz. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete se obrátit na Zákaznickou podpory Horteky na lince +420 466 040 047 v Po-Pá mezi 9:00−15:00 hod, která po vás bude požadovat číslo zákazníka a číslo objednávky.

 

4.5 Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je dodržena odesláním odstoupení od smlouvy

před uplynutím příslušné lhůty. Horteka bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí odstoupení od

smlouvy. Horteka si dovoluje také požádat, aby se Zboží nevracelo dříve, než obdržíte pokyn, abyste tak učinili. Horteka vždy zaručuje kvalitu svého zboží a vzhledem k jeho povaze není často možné jej opětovně použít. Horteka usiluje o to, aby zbytečně nezatěžovala životní prostředí.

 

4.6 Po odstoupení od Kupní smlouvy:

 

- Kupující vrátí Zboží na adresu Horteka: Trend 2012 s.r.o., Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, (Po-Pá, 9:00−15:00), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, na vlastní náklady. Lhůta je zachována, pokud je Zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů od odstoupení. To neplatí, pokud se Horteka nabídne, že Zboží není nutné vracet.

 

- Ihned, nejpozději však do 14 dnů, vrátí Horteka kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, a to stejným způsobem nebo jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a nevzniknou mu další náklady.

 

- Horteka není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu, dříve, než obdrží vrácené

Zboží nebo než kupující prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

4.7 Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Horteka nabízí, vrátí Horteka Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

 

4.8 Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží.

 

4.9 V době, kdy má Kupující nárok na uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, zajistí řádné zacházení se Zbožím produktem i jeho obalem.

 

4.10 Pro vrácení plateb použije Horteka stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. Kupujícímu nevzniknou další náklady, než je zde výslovně uvedeno.

 

4.11 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 1837 OZ, zejména od smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím nebo o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil, nebo v případě, že Zboží bylo vyrobené podle požadavků kupujícího nebo bylo přizpůsobené jeho osobním potřebám.

 

4.12 Kupující i Horteka jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy před dodáním Zboží v případě, že (i) z důvodu Vyšší moci nelze Zboží dodat ve sjednaném Termínu dodání ani v dodatečné lhůtě 15 dnů, nebo (ii) Zboží nelze dodat za sjednanou cenu (i v případě zjevné chyby v označení ceny či popisu Zboží u Horteky). Každá ze stran je ze shora uvedených důvodů oprávněna odstoupit i pouze ve vztahu k části Zboží v případě, že toto neohrozí funkčnost zbývajícího Zboží, které je předmětem kupní smlouvy a/nebo ho lze nahradit jiným typem Zboží.

 

4.13 Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření bylo-li jeho právo dotčeno nekalou obchodní praktikou Hortekou ve smyslu ZOS, nebo může požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Spotřebitel nemá právo odstoupit, prokáže-li Horteka, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

 

4.14 Horteka si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití mj. osobních údajů, IČO/DIČ údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude kupující informován.

 1. Ceny a platba

5.1 Všechny ceny jsou smluvní, jsou uvedeny v místní měně a jsou správné v okamžiku zveřejnění v internetovém obchodě, na webových stránkách Horteka nebo v katalogu. Může však u nich docházet ke změnám. Společně s cenou je kupující povinen uhradit Hortece náklady spojené s balením a dodáním zboží (zejména poštovné) ve smluvené výši, daně a jiné poplatky.

 

5.2 Horteka si vyhrazuje právo v souladu s právními předpisy vyhledávat informace, zda je kupující schopen splnit své platební závazky vůči Hortece. Horteka je na základě získaných informací oprávněna odmítnout uzavření smlouvy s kupujícím nebo požadovat po kupujícím splnění zvláštních požadavků.

 

5.3 Zvláštními požadavky, jak je uvedeno v bodě 5.2. VOP, jsou myšleny mimo jiné povinnost úhrady zálohové platby nebo zaplacení předchozí faktur po splatnosti, které nebyly doposud uhrazeny.

 

5.4 Všechny ceny jsou uvedeny bez nákladů na dopravu (zejména poštovného a balného) a zahrnují DPH podle aktuální sazby, popř. i ekologickou daň. Horteka zaručuje, že ceny zboží, které jsou uvedeny v internetovém obchodě, na webových stánkách nebo katalogu, nebudou u objednávek obdržených v období platnosti těchto nabídek zvýšeny. Ceny uvedené v katalogu, v internetovém obchodě nebo u speciálních nabídek na webových stránkách se mohou lišit. Pokud dojde v období platnosti jakékoli ceny ke zvýšení sazeb DPH či případné ekologické daně, Horteka si vyhrazuje právo naúčtovat tyto dodatečné částky kupujícímu. V takovém případě má kupující možnost smlouvu zrušit do 14 dnů poté, co jej bude Horteka o této změně informovat.

 

5.5 Původní cena (v katalogu, v internetovém obchodě nebo u speciálních nabídek na webových stránkách typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží Horteka nabízela ve svém internetovém obchodě, webových stánkách a katalogu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného Zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je Zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.

 

5.6 Pokud je u Zboží uvedena nesprávná cena kvůli zjevné chybě, ať už na úrovni jednotek nebo v důsledku aktivace akce nebo chybě personálu Horteky, není Horteka povinna dodat Zboží za nesprávnou cenu, i když na ni kupující neoprávněně spoléhá. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Horteka s kupujícím jinak nebo není-li jinak u Zboží uvedeno. V takových případech může Horteka informovat o správné ceně a zeptat se, zda souhlasíte se změněnou cenou.

5.7 Horteka přijímá platby za zboží následujícími způsoby:

 • Platba platební kartou

5.8 Kupující je povinen Horteku neprodleně informovat o jakýchkoliv nepřesnostech v poskytnutých či uvedených platebních údajích.

 1. Reklamační řád

 

6.1 Odpovědnost za vady

 

Horteka odpovídá kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady; projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně (§ 2161 OZ).

 

Horteka odpovídá kupujícímu, že:

 a) Zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

 b) Zboží je vhodné k účelu, pro který je kupující požaduje a s nímž Horteka souhlasila a ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

 c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Horteka kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy;

 d) Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Hortekam nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže Horteka kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornila, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil. Horteka není vázána veřejným prohlášením prokáže-li, že si ho nebyla vědoma nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;

 e) Zboží je dodáno s ujednaným příslušenstvím, a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat.

 

Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci (§ 2099 OZ).

 

Horteka odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena Hortekou nebo na její odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytla Horteka.

 

6.2 Záruční doba

 

Horteka uspokojí kupujícího nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.

 

Zárukou za jakost se Horteka zavazuje, že si Zboží po dobu 2 let při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost (záruční doba). Výjimku tvoří

 

 • kvetoucí cibuloviny a osiva, kde je záruční doba 1 rok od data převzetí Zboží zákazníkem, a
 • všechny pokojové rostliny, trvalky, prostokořenné rostliny a stromy na růst a květ, kde je záruční doba 6 měsíců od data převzetí Zboží zákazníkem.

 

Poskytovatel záruky vydá kupujícímu nejpozději při převzetí Zboží potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Takovým záručním listem může být i faktura. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat

 

(i) údaj, že má kupující ze zákona právo vůči Hortece na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a (ii) označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky. Nesplněním povinnosti podle předchozí věty není platnost záruky dotčena.

 

Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Je-li obsah záruky obsažený v jiném prohlášení o záruce pro kupujícího méně příznivý než obsah záruky učiněné v reklamě, má přednost obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením smlouvy dodatečně upraven stejným obvyklý účel nebo srovnatelným způsobem, jakým byla reklama učiněna. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu Zboží.

 

Záruční doba běží od odevzdání Zboží kupujícímu; byla-li věc podle Smlouvy odeslána, běží od dojití věci do Místa dodání. Má-li Zboží uvést do provozu někdo jiný než poskytovatel záruky, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (§ 2115 OZ). Nepřihlíží se k ujednání o omezení nebo zániku práv kupujícího z odpovědnosti za vady Zboží učiněná předtím, než kupující vytkl vadu (§ 2174 OZ).

 

6.3 Uplatnění vady

 

Kupující může vytknout vadu, která se na Zboží vyskytne v záruční době, a to přímo u Horteky, nebo u osoby, která je uvedena v záručním listě jako osoba určená k opravě, je-li tato osoba v místě Horteky nebo v místě pro kupujícího bližším (§ 2172 OZ).

 

U Horteky lze reklamaci uplatnit kteroukoli z těchto možností:

 a) nahlášením reklamace operátorovi Zákaznické podpory Horteky na lince +420 466 040 047 v Po-Pá mezi 9:00−15:00 hod;

 b) e-mailem na info@horteka.cz.

 

Vytkl-li kupující Hortece vadu oprávněně, záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže Zboží užívat. Kupující musí vytknout vadu bez zbytečného odkladu, jakmile vadu zjistí. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit. Horteka neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

 

V zájmu rychlého vyřízení, je při uplatnění reklamace nutné:

 a) uvést specifikaci Zboží a specifikaci vady;

 b) předložit doklad o zakoupení Zboží (např. fakturu) nebo doklad o poskytnutí záruky či jiný doklad o tom, že reklamuje u Horteky v zákonem stanovené době;

 c) uvést požadovaný způsob vyřízení reklamace (provedenou volbu nelze měnit bez souhlasu Horteky s výjimkou situace, kdy zvolený způsob řešení reklamace není možno vůbec nebo včas uskutečnit).

 d) předat Hortece Zboží nebo jí ho zaslat doporučenou zásilkou, případně Zboží dle pokynů Horteky uschovat nebo s ním jinak naložit tak aby mohla být vada přezkoumána.

 

 Zboží se zpět neposílá na dobírku.

 

Horteka doporučuje Zboží pro účely dopravy pojistit.

 

6.4 Nároky z vad Zboží

 

Zjistí-li kupující při převzetí, že Zboží má vadu (§ 2161 OZ), může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Kupující tuto volbu oznámí Hortece při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu pro oznámení vady. Horteka může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

 

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 

 • Horteka vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 OZ,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení Horteky nebo okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 OZ a § 2111 OZ se nepoužijí. Odstoupí-li kupující od smlouvy, Horteka vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu kupující prokáže, že Zboží odeslal.

 

Poškození Zboží či samotné zásilky či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, doporučujeme uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení Hortece.

 

6.5 Odpovědnost za vady

 

Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§ 2167 OZ).

 

Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud:

 a) kupující vadu sám způsobil;

 b) se jedná se o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistila-li ho Horteka výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřela-li vadu lstivě (§ 2103 OZ);

 c) vadu způsobila po přechodu nebezpečí škody na Zboží na kupujícího vnější událost.

 

Vytkl-li kupující Hortece vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou kupující nemůže vadné Zboží užívat (§ 2165 OZ).

 

Má-li kupující právo z vadného plnění náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva (§ 1924 OZ). Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu (§ 1925 OZ).

 

Horteka neodpovídá za vady, které vznikly běžným opotřebením a přirozeným stárnutím materiálu; užíváním v rozporu s návodem k použití či údržbě nebo v rozporu s účelem, k němuž má být Zboží užíváno; nevhodnou či neoprávněnou manipulací, neautorizovaným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo použitím neoriginálních dílů, součástí či náplní; zásahem, kterým došlo k porušení pečetí či jiných ochranných/kontrolních prostředků; provozu za nezvyklých či nestandardních podmínek (prašnost, vlhkost atd.).

 

6.6 Postup při vyřizování reklamace

 

Horteka (nebo osoba určená k provedení opravy) vydá kupujícímu písemné potvrzení uplatněné reklamace, v němž uvede zejména datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Potvrzení může být zasláno i elektronicky.

 

O uplatněné reklamaci rozhodne Horteka ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Horteka odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se Horteka se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě (§ 19 ZOS). Po marném uplynutí této lhůty může Spotřebitel odstoupit od Kupní smlouvy.

 

K odstranění vady převezme Horteka věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, Horteka provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené (§ 2170 odst. 1, 2 OZ). Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej Horteka vyrozuměla o možnosti věc po opravě převzít, náleží Hortece úplata za uskladnění (§ 2170 odst. 3 OZ).

 

Dokud Horteka nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

 

V případě výměny Zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová doba pro uplatnění práv z vadného plnění; za vady na vyměněném Zboží odpovídá Horteka pouze, pokud se vyskytnout do 2 let od převzetí původního Zboží s časovými výjimkami doby záruky uvedenými výše pro živé Zboží.

 

Při dodání nového Zboží vrátí kupující původně dodané Zboží (včetně veškerého příslušenství) na náklady Horteka, nedohodnou-li se strany jinak. Horteka písemně potvrdí kupujícímu datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace; tuto povinnost mají i jiné osoby určené k provedení opravy (§ 19 odst. 1, 2 ZOS).

 

6.7 Zboží prodávané za nižší ceny

 

Má-li Zboží vadu, která nebrání užívat ho k určenému účelu, lze ho prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Při prodeji Zboží s vadou nebo Zboží, jehož užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí Horteka na tyto skutečnosti a na to o jakou vadu se jedná, kupujícího předem zřetelně upozornit. Takové věci musí být prodávány odděleně od ostatních věcí (§ 10 odst. 4 ZOS) a musí být zřetelně vyznačeny v dokladu o zakoupení Zboží (§ 16 odst. 3 ZOS)

 

6.8 Věci použité

 

Při prodeji použitého Zboží Spotřebiteli musí Horteka na tuto skutečnost předem zřetelně upozornit a tato skutečnost musí být zřetelně vyznačena v dokladu o zakoupení věci (§ 16 odst. 3 ZOS). Takové Zboží musí být prodáváno odděleně od ostatních věcí (§ 10 odst. 4 ZOS). Na použité věci se vztahují stejné záruční podmínky jako na nové Zboží. U použitého Zboží není vadou její opotřebení odpovídající míře předchozího používání Zboží. V ostatním platí ustanovení těchto VOP.

 

 1. Odpovědnost

 

7.1 Horteka odpovídá za škody, pouze pokud je riziko přiměřeně pojistitelné.

7.2 Horteka nenese odpovědnost za škodu, pokud je v souladu s rozumností a spravedlností způsobena osobní vinou, trestnými činy a přečiny, bezohledností, úmyslným jednáním nebo jiným jednáním či nedbalostí ze strany kupujícího.

7.3 Při převzetí Zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

7.4 Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé kupní ceny za Zboží, včetně nákladů na balení a dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil.

 

 1. Vyloučení odpovědnosti

 

8.1 Nabídka nabízeného Zboží může být kdykoliv změněna. Horteka vyvine přiměřené komerční úsilí, aby zajistila aktualizaci svých internetového obchodu, webových stránek a katalogů. Poskytované informace a specifikace jsou však určeny pouze pro informaci kupujícímu a mohou být změněny bez předchozího oznámení. Fotografie zveřejněné na webových stránkách bývají obvykle přesné, ale mohou mírně zkreslovat barvu, tvar i velikost. Horteka tedy upozorňuje, že dodané Zboží se může barevně odlišovat od zveřejněné fotografie také vzhledem k vyvážení barev PC, a že dle druhu materiálu může Zboží vykazovat drobné barevné či strukturální odchylky oproti vzorku (přírodní materiál, stáří vzorku atd.).

 

8.2 Obsah webových stránek je určen výhradně pro návštěvníky, kteří k nim přistupují z geografických lokalit v oblasti doručování zboží. Horteka nezodpovídá za obsah dalších propojených webových stránek.

 

8.3 Potřebujete-li nějaké vysvětlení nebo další podrobnosti k radám či informacím uvedeným na internetovém obchodě, webových stránkách nebo katalozích, doporučujeme vám kontaktovat Zákaznickou podpory Horteky na lince +420 466 040 047 v Po-Pá mezi 9:00−15:00 hod. Horteka neodpovídá za ztrátu, poškození nebo zranění, které mohou vzniknout v důsledku použití této nápovědy, rad nebo informací.

 

8.4 Horteka nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu, webových stránek nebo katalogů nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod nebo webové stránky a užívat internetový obchod, webové stránky nebo jeho/jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

 1. Práva duševního vlastnictví

 

9.1 Informace a rady, které jsou zveřejněny na internetového obchodu, webových stránkách nebo katalozích, jsou určeny výhradně pro osobní potřebu a mohou být chápány pouze jako příklady „osvědčených postupů“.

9.2 Horteka nebo osoby, které Hortece udělily právo na užívání, vlastní autorská práva ke všem písemným textům, fotografiím, filmům, grafikám, návrhům a veškerému obsahu a rozvržení webových stránek, katalogům a dalším publikacím v kombinaci s jejich výběrem a pořadím, včetně všech softwarových kompilací, a jsou odpovídajícím způsobem chráněny. Všechna práva vyhrazena.

9.3 Žádná část těchto webových stránek nesmí být mechanicky ani elektronicky kopírována, včetně pořizování fotokopií, upravována nebo jinak používána bez získání předchozího písemného souhlasu Horteky nebo vlastníka daného práva duševního vlastnictví.

 

9.4 Všechny názvy, loga, slogany nebo jiná prohlášení mohou být ochrannou známkou náležející Hortece nebo ochrannou známkou jiné osoby či společnosti. Jakékoli neoprávněné použití ochranné známky je nezákonné. Je zakázáno kopírovat, reprodukovat, odesílat, distribuovat nebo komerčně využívat chráněné kopie a obrázky, vytvářet odvozená díla či obsah takovéhoto materiálu ani při tom pomáhat jiným osobám. Pokud se dozvíte o takovéto distribuci nebo komerčním využívání, souhlasíte s tím, že o tom budete Horteka neprodleně informovat.

 

9.5 Berete na vědomí, že umístěním materiálů na webové stránky Horteka udělujete Hortece, jakož i našim udělovatelům licencí a nabyvatelům, neodvolatelnou, nepřetržitou a bezplatnou celosvětovou licenci na užívání těchto materiálů, a to jak v rámci domény Horteka, tak i mimo ni. Licence se vztahuje na kopírování, distribuci, vysílání či jakékoliv jiné předávání, úpravu a editaci materiálů.

 

 1. Postup pro řešení sporů se Spotřebiteli a stížností

 

10.1 Horteka doporučuje kupujícím, aby všechny stížnosti zasílali e-mailem na adresu info@horteka.cz. Horteka bude usilovat o uspokojivé vyřešení stížnosti. Pokud se však nepovede stížnost tímto způsobem vyřešit, může kupující, který je Spotřebitelem, využít také platformu Evropské komise pro online řešení sporů. Tato platforma je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/odr.

 

Kontaktním místem podle nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line je v České republice Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 

10.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

 

10.3 Spotřebitel může tento návrh podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Horteky. Strany nesou vlastní náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů.

 

 1. Doplňující informace

 

11.1 V případě, že vy nebo Horteka nebudete vymáhat svá zákonná práva v souladu s těmito VOP, nebrání to vymáhání jiných zákonných práv nebo pozdějšímu podání stížnosti v souvislosti s tímto zákonným právem.

11.2 Pokud jsou některá ustanovení těchto VOP považována soudem nebo příslušným orgánem v určité jurisdikci za neplatná, nezákonná nebo nerealizovatelná, nebudou již považována za součást těchto VOP a nebudou mít žádný vliv na vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP, jakož i na platnost, legitimitu a vymahatelnost těchto ustanovení v jakékoliv jiné jurisdikci.

 

11.3 Kupní smlouva včetně VOP je archivována Horteka v elektronické podobě a není přístupná.

 

11.4 Tyto VOP a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

11.5 Znění těchto VOP může Horteka měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá ke dni uzavření kupní smlouvy, jež se nadále řídí zněním VOP účinných k tomuto dni.

 

11.6 Horteka není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1, písm. n) OZ, které by pro ni byly závazné nebo které by dodržovala dobrovolně.

11.7 Smlouvy mezi Horteka a kupujícími související s těmito VOP podléhají výlučně zákonům České republiky.

 

Horteka

 

 

Formulář k odstoupení od smlouvy

Tento formulář můžete odeslat poštou nebo emailem

 • Poštou:
 • Emailem:

   Číslo objednávky:

   Číslo faktury:

Datum fakturace:

   Jméno:

   Adresa:

   PSČ + Město:

 

Chci využít svého práva na odstoupení od smlouvy, a to následujícího Zboží ( tyto informace naleznete na své faktuře nebo jiném dokladu):

  Číslo faktury / objednávky:

 

 


   Podpis:

 
  Datum:

 

Podrobné informace o možnosti odstoupení od smlouvy najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách (VOP).